• Tất cả
  • 1 Phòng Ngủ
  • 2 Phòng Ngủ
  • 3 Phòng Ngủ
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 25466
  • Hướng: Bắc
  • Tầng: Cao
  • Diện tích: 88m2
  • Phòng Ngủ: 3
  • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16761
  • Hướng: Tây Nam
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 63m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
23,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16158
  • Hướng: Đông
  • Tầng: Cao
  • Diện tích: 127m2
  • Phòng Ngủ: Duplex
  • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16550
  • Hướng: Đông Nam
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 72m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16466
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Cao
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 36666
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 35458
  • Hướng: Đông Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 25251
  • Khu: 1
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 53m2
  • Phòng Ngủ: 1
  • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 86756
  • Khu: 1
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 53m2
  • Phòng Ngủ: 1
  • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 25251
  • Khu: 1
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 53m2
  • Phòng Ngủ: 1
  • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 86756
  • Khu: 1
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 53m2
  • Phòng Ngủ: 1
  • Nội thất: Full nội thất
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16761
  • Hướng: Tây Nam
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 63m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16550
  • Hướng: Đông Nam
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 72m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 16466
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Cao
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 36666
  • Hướng: Tây Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 35458
  • Hướng: Đông Bắc
  • Tầng: Trung
  • Diện tích: 78m2
  • Phòng Ngủ: 2
  • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
  • Mã: 25466
  • Hướng: Bắc
  • Tầng: Cao
  • Diện tích: 88m2
  • Phòng Ngủ: 3
  • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản