• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
 • Duplex
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16761
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15479
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15766
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25776
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55751
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 25975
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,497,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16577
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25868
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45552
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,497,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16577
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66554B
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65554B
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,630,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55660
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46856
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36753
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15376
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,897,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15675
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16761
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15766
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25776
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55751
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 25975
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25868
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45552
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,230,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15863
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66964
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,570,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15253
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 74m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15863
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56558
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55575
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66967
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66957
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,350,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65757
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66568
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65864
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65864
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65563
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,080,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65568
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56863
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,440,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56856
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56763
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56577
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56562
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56566
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,110,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56558
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56556
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,640,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55463
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55254
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55076
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 55058
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55958
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,620,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55850
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,755,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55654
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,680,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55659
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55562
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55553
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,330,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55551
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55558
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46852
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46850
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45451
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45551
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36950
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36557
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36556
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35551
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35559
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35556
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,450,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26879
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26768
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26766
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26650
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25459
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25268
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,030,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25266
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,970,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25761
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25564
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25569
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25565
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25559
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 67m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15453
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 74m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,340,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15270
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,570,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15253
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 74m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15652
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,817,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65559
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55569
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45166
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35569
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35568
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16869
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15869
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15665
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15654
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15479
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16177
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 97m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,825,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66750
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65366
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,606,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65666
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 97m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56767
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,940,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55375
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 106m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55975
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 106m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 55867
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 45657
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
5,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26977
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35964
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
5,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26977
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25378
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
5,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25654
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25575
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 107m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25553
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 97m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16679
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15479
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15368
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15668
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16868
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 104m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
6,577,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66062
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 158m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,350,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66060
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 152m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,610,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66068
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,513,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66067
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 152m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66052
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 98m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
7,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66050
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 191m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66057
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 152m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,585,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56062
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 143m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,023,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56065
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 56053
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 46060
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 114m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36051
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Full nội thất
5,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36059
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36058
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 152m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26067
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26059
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 127m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Nội thất cơ bản