• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
2,450,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06256
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66768
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95267
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26162
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 25150
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25458
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15969
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
2,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26868
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16456
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,450,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06256
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 25150
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16456
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25157
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26365
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26551
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25250
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15161
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06354
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06854
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 05154
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86653
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,670,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 85953
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25965
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95267
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26162
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26868
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96454
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95465
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06166
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
4,030,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26054
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25052
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,930,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25952
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,080,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17752
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
2,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17667
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17550
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,370,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16357
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
31,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16957
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06557
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,450,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 97661
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,450,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 97561
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96066
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,160,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95460
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95156
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95065
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 87558
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86654
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86557
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 85051
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 85058
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 85952
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 77667
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 75053
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 67550
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 67559
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66466
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66459
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66861
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65254
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66768
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25458
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15969
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26269
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96068
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 93m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26069
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Bàn giao thô
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26669
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27760
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27559
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,420,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27759
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25059
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25860
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16469
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16453
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16159
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15253
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15259
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,180,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15159
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06066
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06859
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06565
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06553
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,780,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 05966
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96153
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 94m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96053
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 94m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 96568
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 93m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95958
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 93m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
4,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 87766
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66351
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,960,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66751
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65167
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,350,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65957
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,970,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66667
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65152
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 65852
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất