• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
3,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25252
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25252
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25350
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,620,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25250
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36660
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36851
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 69m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,670,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35057
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 68m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25951
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,270,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35067
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 52m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
1,970,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35967
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,115,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36965
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 30565
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,280,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35954
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36052
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 52m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,020,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35252
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 52m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36660
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36851
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 69m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,670,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35057
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 68m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25951
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25257
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16459
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,820,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16558
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 79m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16857
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 68m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16562
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16469
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16969
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16869
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 80m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15968
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 87m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35966
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 56m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,390,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36553
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 56m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15166
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15965
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 59m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25252
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25252
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25350
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,620,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25250
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 96m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản