• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
4,160,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37368
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27165
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36153
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,270,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17566
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16853
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 26552
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25259
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
8,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37850
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35851
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,160,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37368
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 26552
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25259
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
5,060,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 38557
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,970,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36257
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35357
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35357
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27159
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26159
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26152
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26859
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
4,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17857
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16957
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27165
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36153
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,270,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17566
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16853
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 38567
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 38554
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 38553
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37358
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37167
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37154
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37958
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37867
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37766
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37652
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37656
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36467
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36454
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36456
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36259
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36254
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36258
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36059
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36854
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36758
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36559
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36554
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35256
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35052
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35758
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,543,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27365
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27153
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
6,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27958
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
6,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
7,100,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26154
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26854
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26556
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,620,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25465
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,160,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25454
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25253
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17456
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17353
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17065
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
6,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17967
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17852
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17666
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16258
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16256
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16167
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16165
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16867
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,400,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16854
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
5,650,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16767
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 73m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,850,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16766
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,366,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15156
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
6,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15958
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
5,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15952
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
6,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15865
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
8,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 37850
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35851
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
7,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35850
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17650
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17550
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16051
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
7,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15750
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản