• Tất cả
 • ShopHouse
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27065
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16659
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15152
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15959
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,415,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17959
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,080,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27551
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27957
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 11111
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26251
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27065
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,350,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26267
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 49m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25767
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 49m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27065
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15152
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,080,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27551
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27957
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
3,050,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 11111
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,985,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27959
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25254
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27757
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16551
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,785,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27159
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26059
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,820,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25459
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,820,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25765
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17067
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,900,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16867
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,883,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15467
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15766
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,000,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27150
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
2,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27950
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27656
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,085,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27551
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,750,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25350
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,690,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17754
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17756
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,570,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17668
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,775,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17554
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 64m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã: 17556
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16268
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,800,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16251
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,950,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16154
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 64m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,550,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16659
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15959
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,415,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17959
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
3,600,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26251
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,382,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27866
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27766
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
4,090,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26153
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,500,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26666
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,620,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25466
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25766
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,350,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17059
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17058
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17959
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,890,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17853
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 103m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17759
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,300,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16459
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,150,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16359
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,250,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16058
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16358
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
3,200,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản