• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25251
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86756
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15068
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 77658
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26367
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 87767
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 07751
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86067
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06266
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25251
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86756
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15052
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86256
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25157
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
9,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15066
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 53m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 77658
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26367
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 07751
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 95267
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26162
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26461
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25868
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16760
 • Khu: 2
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 66254
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 65m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15068
 • Khu: 1
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 87767
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 86067
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 82 m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 06266
 • Khu: 1
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 90m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 75965
 • Khu: 2
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 84m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Full nội thất