• Tất cả
 • 1 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16466
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36666
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35458
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
19,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35867
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 49m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
19,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27258
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17366
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
25,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17351
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36252
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36252
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
17,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 38557
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16597
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 60m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25459
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25352
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
14,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25359
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 50m2
 • Phòng Ngủ: 1
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16466
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36666
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35458
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
19,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35867
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 49m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
19,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27258
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17366
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36252
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 36252
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
15,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17156
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 70m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25457
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
25,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16865
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27056
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27654
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27653
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27553
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26157
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26653
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26553
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25350
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
18,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25253
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 78m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
21,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16167
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
22,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16867
 • Hướng: Tây Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
16,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15156
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
20,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15952
 • Hướng: Đông Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 72m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
19,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15858
 • Hướng: Tây Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
25,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17351
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
22,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 35750
 • Hướng: Đông Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 102m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản