• Tất cả
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng Ngủ
 • Duplex
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25466
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25958
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25056
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã:
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Bàn giao thô
12,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25356
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27150
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16651
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17867
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25850
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25958
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
2,700,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25056
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25356
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 76m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27150
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16651
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17867
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25850
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16451
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25958
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16967
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15868
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 62m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16966
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25251
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15151
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15852
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26056
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 63m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27759
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26154
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 77m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27058
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 26059
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25365
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25359
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25358
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25958
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17067
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
10,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17867
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16266
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16966
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 71m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25850
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Full nội thất
8,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16154
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 64m2
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,500,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15257
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
9,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15168
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 66
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
8,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15957
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Thấp
 • Diện tích: 66
 • Phòng Ngủ: 2
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 25466
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 88m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16359
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 16659
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Trung
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27153
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17059
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 27153
 • Hướng: Bắc
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
11,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17858
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 17553
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 103m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
13,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15853
 • Hướng: Đông
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 103m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
12,000,000 VNĐ
Đang cập nhật
 • Mã: 15958
 • Hướng: Nam
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 86m2
 • Phòng Ngủ: 3
 • Nội thất: Nội thất cơ bản
Liên hệ
Đang cập nhật
 • Mã:
 • Hướng: Tây
 • Tầng: Cao
 • Diện tích: 112m2
 • Phòng Ngủ: Duplex
 • Nội thất: Bàn giao thô